Aeham Ahmad – Music for Hope

Muzyka jest sztuką manifestujacą się poprzez utwory. Za jej wytworami zawsze przemawiają ludzie – artyści i ich historie. Dzieło artysty jest przecież osobliwym wyrazem jego samego – wynika z talentu, doświadczeń, wiedzy, czerpie z jego życia. Dzisiejszy, pierwszy po wakacjach wpis, poświęcony będzie pianiście, który swoim odbiorcom ma do powiedzenia dużo więcej niż to, co wprost mogłoby wynikać z jego twórczości artystycznej. To historia smutna, ale z optymistycznym zakończeniem.

Kiedy w 2015 roku siły syryjskie prezydenta Baszara al-Asssada bombardowały miasto Yarmouk, znajdujące się na południu Damaszku, Aeham Ahmad – przedstawiciel Palestyńskiej mniejszości w Syrii – grał na pianinie na ulicach rodzinnego miasta. 28-letni Syryjczyk ów gestem chciał przekazać niezwykle ważną wiadomość: tym, którzy znaleźli się w ogniu wojny przynieść nadzieję, wiarę, choć odrobinę radości, a światu oznajmić o konfilkcie i ludzkich dramatach, wobec których nikt nie może przejść obojętnie. Ta ikoniczna fotografia przedstawia katastrofę ludności cywilnej Syrii, w której „pianista z Yarmouk” stał się symbolem buntu i sprzeciwu w sytuacji beznadziei.

Jeszcze w tym samym roku podczas jego występu snajper rozstrzelał 13-letnią dziewczynę o imieniu Zeinab. Dziecko zmarło na rękach Aehama. Jakiś czas później islamiści na jego oczach spalili ukochany instrument. Od tego czasu życie młodego mężczyzny pozostawało w nieustannym zagrożeniu. Nie mając wyboru – przez Turcję, Grecję, Serbię, Chorwację i Austrię – w sierpniu 2015 roku pianista dotarł do Monachium w Niemczech. Zmuszony był opuścić Syrię, na miejscu pozostawiając żonę i dwójkę małych dzieci.

To wideo obiegło cały świat. Aeham Ahamad gra na ulicach zbomardowanego miasta Yarmouk.

Talent muzyczny Aehama wspierany był już od najmłodszych lat. Od 4 roku życia pobierał lekcje muzyki, które miały przygotować go do egzaminów do szkoły. Muzyka od zawsze była obecna w domu, ojciec  – niewidomy skrzypek – z powodzeniem zaraził syna pasją do muzyki. Aeham już jako nastolatek wiedział, że chce zostać pianistą. Rok później, w wieku 5 lat, rozpoczął edukację w szkole muzycznej w Damaszku, którą konytnuował następnie na wydziale instrumentalnym Uniwersytetu Bath w Homs. Mając 23 lata ukończył nauki i otworzył własny muzyczny sklep. Przed młodym człowiekiem rysowała się całkiem obiecująca perspektywa, którą nagle przerwało rozpoczęcie wojny domowej. Yarmouk oblegany przez siły reżimu prezydenta al-Assada bardzo zmienił się nie do poznania, zaczęło brakować żywności, wody, lekarstw, a strzały na ulicach stały się codziennością.

Każdy musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dla Aehama dotychczas chlebem powszednim był instrument i gra na nim. Nic więc dziwnego, że za sprawą silnej pasji do muzyki i empatii, przede wszystkim wobec dzieci, muzyk podjął decyzję o przeniesieniu instrumentu na niebezpieczne, pełne gruzów ulice Yarmouk. A potem zaczął grać…

Występ pianisty podczas TEDxMünchen. Wykonuje kolejno utwory z pierwszej płyty: Green Peppermint, Yarmouk Misses You i Come Back.

W 2016 roku Aeham wydał pierwszą płytę „Yarmouk – Music for Hope” (wyd. Repeat Records). Album zawiera 19 utworów, z których 9 jest autorstwa pianisty (utwory instrumentalne i wokalizy). Kompozycje są połączeniem muzyki klasycznej i muzyki arabskiej. Wszystkie mają jeden nadrzędny cel – mówią o dramacie wojny w Syrii. Utwory są wykonywane wyłącznie przez Aehama, który nie tylko gra, ale również śpiewa.

I forgot my name podczas koncertu, który odbył się w w grudniu 2016 w Berlinie.

Wojna domowa w Syrii trwa już 6 lat. Od początku konfliktu syryjskiego blisko 5,9 mln Syryjczyków było zmuszonych zmienić swoje miejsce zamieszkania, migrować w kraju bądź za granicę. Choć większość znalazła schronienie w bezpieczeniejszych częściach kraju lub krajach sąsiadujących (np. Turcja, Liban, Jordania), to fala uchodźców zaczęła przedostawać się do Europy wywołując europejski kryzys migracyjny. Choć faktem jest, że wśród „uchodźców” zdarzają się przypadki nadurzyć, wykorzystywania sytuacji w Syrii do ekonomicznej migracji w kierunku Europy, to zawsze trzeba mieć na uwadze sytuacje życiowe osób takich jak Aeham. Osób żyjących w bezpośrednim zagrożeniu życia, ludności cywilnej, która stała się pośrednią ofiarą konfiktu.

Obecnie Aeham mieszka w Wiesbaden wraz ze swoją rodziną. Od czasu, gdy dotarł do Niemiec, dał liczne koncerty m.in. w Berlinie, Bonn, Monachium, Lipsku, Kolonii czy Stuttgarcie. W 2015 roku pianista otrzymał pierwszą Międzynarodową Nagrodę im. Beethovena za działalność na rzecz praw człowieka.

27 października Aeham Ahmad wystąpi w Katowicach. Będzie to jego drugi występ w Polsce. To wyjątkowe wydarzenie, do którego realizacji przyczynili się: Muzłumański Związek Religijny w RP, Prezydent Miasta Katowice, który objał patronatem honorowym koncert, a patronat medialny zapewnił m.in. Caritas Diecezji Katowickiej. Organizatorem koncertu jest Arte Promotion. Występ odbędzie się podczas WOMEX 2017, Międzynarodowych Targów Muzyki Świata, które tym razem po raz pierwszy odbędą się w Katowicach.

Music is a kind of art expressed itself through its opus. People – artists and their stories are what support its creation. Finally, a piece of work is an individual expression of themselves- it results from their talent, experience, knowledge and derives from their lives. Today’s entry, the first one after the holiday, is devoted to a pianist who has to say more than it could arise from his artistic works. It is a distressing story, but with an optimistic ending.

 

When in 2015 Syrian forces of president Bashar al-Assad bombed the city of Yarmouk situated on the south of Damascus, Aeham Ahmad – belonging to the minority of Palestinians living in Syria – played on streets of his hometown. By this gesture, the 28-year-old Syrian expressed a very important message: he wanted to bring a little of hope, faith and joy to those who had found themselves in the middle of a civil war. He said to the whole world about the Syrian conflict and human dramas which we cannot ignore. This iconic photography represents a catastrophe of the civilians from Syria, where „the pianist of Yarmouk” became a symbol of rebellion and an objection against a desperate situation.

 

Still in the same year, during his performance a sniper shot a 13-year-old girl named Zeinab who had come to watch him play. She died in front of his eyes. Some time later he saw the Islamists burned down his beloved instrument. From that time the life of Aeham remained in a continuous danger. He was forced to escape Syria, leaving a wife and two young children. Having no choice – through Turkey, Greece, Serbia, Croatia and Austria – in August 2015 the pianist reached Munich in Germany.

The whole world has seen this video. Aeham Ahmad playing on completely destroyed streets of Yarmouk.

 

Aeham’s musical talent was supported from his early years. At the age of four he took regular lessons to prepare for the entrance to music school. Music has always been present at home, father – a blind violinist – successfully passed on his passion for music. As a teenager, he knew he wanted to be a pianist. One year later, when he was 5 years old, Aeham started education in a music school in Damascus which he continued at the conservatorium in Damascus and Homs. Being 23 years old he completed education and opened his own music shop. His prospects were quite promising, but suddenly his life was interrupted by the war. Yarmouk, besieged by the forces of president Bashar al-Assad’s regime, immediately changed everything. There was lack of drinking water, food, medicines, and shootings in the streets become a part of everyday life.

 

Everybody had to find themselves in a new reality. Sor far, for Aeham playing the instrument was an essential way of living. It does not come as a surprise that thanks to his strong passion for music and empathy, mainly in relation to children, the musician decided to move piano through the dangerous, plenty of rubble streets of the city. And then he started to play…

Performance during TEDxMünchen. The artist plays pieces from first record: Green Peppermint, Yarmouk Misses You and Come Back.


In 2016 Aeham published his first record titled  „Yarmouk – Music for Hope” (publishing house: Repeat Records). The album includes 19 works, almost half of them were written by the musician (instrumental pieces and vocalizations). The compositions are combinations of classical music and arabic songs. Every one of them has an overriding objective – they tell about human dramas of the war in Syria. The pieces are performed solely by Aeham, who not only plays, but also sings. 

I forgot my name at the concert taking place in December of 2016 in Berlin.

 

The civil war in Syria has lasted for 6 years. From the beginning of the Syrian conflict nearly 5,9 mln of Syrians had to change their places of residence, migrate within the country or abroad. Although most of them found shelter in safer parts of the country or in the neighboring ones  (e.g. Turkey, Lebanon, Jordan), a wave of refugees started to reach the European continent, causing the European migrant crisis. It is a fact that there are cases of abuse among „refugees”, but we always have to bear in minds the tough situation of the people similar to Aeham. People who live in direct life-threatening situtaions, civilians, who has became indirect victims of this conflict.  

 

Currently Aeham lives in Wiesbaden with his family. From the time when he had reached Germany, he has given a lot of concerts, e.g. in Berlin, Bonn, Munich, Leipzig, Koln or Stuttgart. In 2015 the pianist was granted the first International Beethoven Prize for Human Rights.

On 27th of October Aeham Ahmad is performing in Katowice. It is the second concert of the artist in Poland. This is an exceptional event which is possible thanks to the Muslim Religious Association of Poland. The Mayor of Katowice embraced the honorary patronage of the event and the concert is organized by the Arte Promotion. The performance will held during WOMEX 2017, the World Music Expo which will take place in Katowice for the first time.

Category: Recenzje

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *