Metamorphoses

Bywały czasy w mojej nie tak odległej przeszłości, kiedy ze wszystkich instrumentów szczególnie ekscytowały mnie skrzypce. Ten sentyment, w nieco zmienionej formie, pozostał do dziś – w końcu to instrument, który znam i rozumiem najbardziej. Gdy więc pojawiło się nowe wydawnictwo poświęcone muzyce skrzypcowej, chętnie po nie sięgnęłam. Mój ulubiony polski wiolinista jazzowy, Mateusz Smoczyński, wydał pierwszą solową płytę. Metamorphoses, czyli recital skrzypcowy solo, to jego bardzo osobiste i odważne dzieło, zarówno pod względem wykonawczym jak i kompozytorskim.

Z propozycją nagrania recitalu solowego zwróciła się do Mateusza Fundacja im. Zbigniewa Seiferta. Smoczyński jako laureat II edycji Konkursu Skrzypcowego organizowanego przez fundację od jakiegoś czasu ściśle z nią współpracuje. Solowy album, niewątpliwie nawiązujący do genialnej Solo Violin Zbigniewa Seiferta powstał, by inspirować młodych artystów, którzy poszukują swojego języka muzycznego. Dla skrzypka Metamorphoses (wydawca: Fundacja Zbigniewa Seiferta) to kolejny krok na artystycznej drodze, zmierzenie się z nowymi muzycznymi zagadnieniami i sprawdzenie swoich możliwości.

Mateusz Smoczyński to wybitny i wszechstronny muzyk. Swoją niekwestionowaną pozycję w polskiej wiolinistyce jazzowej zdobył jako inicjator wielu ciekawych i bardzo różnorodnych projektów muzycznych. Wymieniając tu choćby fenomenalny kwartet smyczkowy Atom String Quartet, formację New Trio, Mateusz Smoczyński Quintet czy nieocenioną współpracę z Turtle Island Quartet. Kolejne, nowe wcielenie – tym razem solisty i wirtuoza skrzypiec – doskonale odzwierciedla tytuł tego projektu.

Metamorphoses nie jest płytą jazzową. Założeniem artysty było stworzenie płyty klasycyzującej, ale niepozbawionej przestrzeni na improwizację. Znajdziemy tu 13 utworów, z których część (2-5) stanowią sonatę skrzypcową Violin Sonata No.1 – Metamorphoses. Wszystkie utwory skomponował skrzypek oprócz kompozycji zatytułowanej Julie-O (utwór Marka Summera, wiolonczelisty ze wspomnianego Turtle Island Quartet) oraz The Old Tune autorstwa brata, Jana Smoczyńskiego. Na płycie pojawił się znajomo brzmiący Midnight Psalm inspirowany Evening Psalm Zbigniewa Seiferta. Część kompozycji pojawiła się już na płytach mistrzowskiego polskiego kwartetu (np. Zakopane, Manhattan Island czy właśnie Midnight Psalm).

Zapowiedź Metamorphoses – płyty solowej Mateusza Smoczyńskiego

Stylistycznie album nawiązuje do fascynacji muzycznych Smoczyńskiego, wśród których ten od lat wymienia: Seiferta, Coltrane’a i Szymanowskiego. Muzyka stworzona na potrzeby płyty (4-częściowa Violin Sonata No. 1 – Metamorphoses) tę listę poszerza między innymi o Paganiniego czy Pendereckiego. Forma solowa jako jedna z najtrudniejszych form ekspresji wymaga od artysty nienagannego warsztatu, rozwiniętych kompetencji osobistych, ponadprzeciętnej muzykalności – bezsprzecznie to cechy, którymi może poszczycić się Smoczyński. Do tego zestawu należy dodać wspaniałe umiejętności kompozytorskie i oryginalne brzmienie, które jest tu podkreślone m.in. wykorzystaniem nietypowych skrzypiec barytonowych.

Solo Violin Zbigniewa Seiferta to jeden z najbardziej znaczących dzieł naszych czasów. Jest niepodważalnym dowodem dążenia tego artysty do muzycznego absolutu. Pod wieloma względami Metamorphoses skłania do porównań i poszukiwania podobieństw, ale odnoszę wrażenie, że zamiarem jego twórcy wcale nie było mierzenie się z genialnym albumem solowym polskiego wirtuoza skrzypiec. Pierwsza solowa płyta Mateusza Smoczyńskiego to potwierdzenie pozycji artysty we współczesnej wiolinistyce jazzowej, dowód doskonałych umiejętności wykonawczych i kompozytorskich, prezentacja oryginalnego stylu, ale też spełnienie własnych ambicji. Brawo!


There was a time in my quite recent past when from all instruments I particularly loved the sound of a violin. This sentiment, in a slightly changed form, has remained to this day – after all, it is an instrument that I understand the most. When a new publication devoted to violin music appeared, I reached for it eagerly. My favourite Polish jazz violinist, Mateusz Smoczyński, released his first solo album. „Metamorphoses”, which is a solo violin recital, is his very personal and bold work both in terms of performance and composition.

It was The Zbigniew Seifert Foundation which turned to Mateusz with the proposal to record a solo recital. Smoczyński, as a laureate of the second edition of the Violin Competition organized by the foundation, has been cooperating closely with this organization for some time. The solo album, undoubtedly referring to „Solo Violin” by Zbigniew Seifert, has been created to inspire young artists who are looking for their musical language. For the violinist, „Metamorphoses” (publishing house: Zbigniew Seifert Foundation) is the next step on the artistic path, facing new musical issues and checking his abilities.

Mateusz Smoczyński is an outstanding and versatile musician. He gained his undisputed position in Polish jazz violin as the initiator of many interesting and very diverse music projects, listing here, for example, his role in the creation of the phenomenal quartet Atom String Quartet, New Trio formation, Mateusz Smoczyński Quintet or valued cooperation with the Turtle Island Quartet. The new incarnation, this time as a soloist and violin virtuoso, perfectly symbolizes the title of this album.

„Metamorphoses” is not a jazz record. The artist’s assumption was to create a classicising album, but not devoid of space for improvisation. The album consists of 13 works, among which there are (2-5) „Violin Sonata No.1 – Metamorphoses” violin sonata. All the pieces were composed by the violinist except for a composition entitled „Julie-O” (Mark Summer’s piece – cellist from the above-mentioned Turtle Island Quartet) and „The Old Tune” written by his brother, Jan Smoczyński. There is a piece called „Midnight Psalm” which is inspired by Zbigniew Seifert’s „Evening Psalm”. Some of the compositions have already appeared on the records of the Polish master quartet (e.g. „Zakopane”, „Manhattan Island” or „Midnight Psalm”).

Stylistically, the album refers to the violinist’ fascination for musicians, among whom he has mentioned for years: Seifert, Coltrane, and Szymanowski. Music composed for this release (4-part Violin Sonata No. 1 – Metamorphoses) expands this list by Paganini and Penderecki. The solo form, being one of the most difficult forms of expression, requires from the artist an impeccable technique, developed personal competences and musicality – unquestionably these are the traits of Smoczyński. We also have to add great composing skills and an original sound which has been achieved with the use of unusual baritone violins.

Zbigniew Seifert’s „Solo Violin” is one of the most significant works of our time. It is an undeniable proof of the artist’s striving for a musical absolute. In many respects „Metamorphoses” prompts us to make comparisons and search for similarities, but I get the impression that the intention of its author was not to face the genius’ solo album of the Polish violin virtuoso. The first solo album of Mateusz Smoczyński confirms his position in contemporary jazz violin, being a proof of excellent performance and composing skills, presentation of his original style, but also a fulfilment of his own ambitions. Bravo!

Category: Recenzje

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *