Take it Easy IV Swing!

Weteran polskiego jazzu dwa lata temu wraz z przyjaciółmi świętował wspaniały jubileusz 80. urodzin. Artysta wystąpił wtedy na scenie studia koncertowego Radia Gdańsk, a towarzyszyli mu wybitni instrumentaliści, z którymi współpracuje od wielu lat. Koncert był emitowany na żywo przez rozgłośnię regionalną Polskiego Radia, następnie zarejestrowany materiał został wydany przez zaprzyjaźnione wydawnictwo Allegro Records należące do Wojciecha Staroniewicza.
Take it Easy IV Swing! to album niezwykle nastrojowy, liryczny. Inspiracja swingowymi rytmami stanowi interesujący przykład na to, że powrót do muzyki przeszłości to dobry pomysł. Oczywiście o ile ma się do dyspozycji zespół złożony z takich wirtuozów.

We wspomnianym koncercie z Przemkiem Dyakowskim, bohaterem dzisiejszego wpisu, wystąpiła bowiem śmietanka trójmiejskich muzyków jazzowych: Wojciech Staroniewicz na saksofonie tenorowym, wibrafonista Dominik Bukowski, pianista Artur Jurek, Janusz Mackiewicz na basie, Tomasz Sowiński na instrumentach perkusyjnych i bongosach oraz wokalistka Joanna Knitter. Zespołowi towarzyszyło też dodatkowe wsparcie: Larry Okey Ugwu (perkusja), Jacek Szwaj (keyboard), Piotr Nadolski (flugelhorn, trąbka) i Hanna Banaszak – gość specjalny tego wyjątkowego wydarzenia.

Bogate instrumentarium tej formacji oparte o sekcję dętą (saksofony, trąbka, flugelhorn) z licznymi, otwartymi improwizacjami wibrafonu, przy akompaniamencie instrumentów klawiszowych i zjawiskowej grze sekcji dętej to fundament tej płyty. Do tego silny, czysty wokal Knitter z oryginalna kolorystyką głosu idealnie współgra z brzmieniem zespołu.

Przemek Dyakowski to znakomity polski saksofonista tenorowy, kompozytor, animator kultury, dziennikarz muzyczny i propagator jazzu. W latach młodości związany z Krakowem – karierę rozpoczynał w zespole Zygmunta Koniecznego w kabarecie Piwnicy pod Baranami. To on odkrył talent Ewy Demarczyk. W wieku dwudziestu kilku lat z Krakowa przeniósł się do Gdyni, w której mieszka do dziś. Doskonale znany wszystkim fanom jazzu lokalny Klub Ucho powstał między innymi z jego inicjatywy. Za swój największy sukces uważa wieloletnią grę w zespole Swing Old Stars Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza – to właśnie „Dudusia” wymienia jako swojego niekwestionowanego idola.

Take it Easy IV Swing! Live in Gdańsk to czwarta płyta formacji, która istnieje już ponad 10 lat. Członkowie zespołu na co dzień wykonują muzykę współczesną (jazz nowoczesny), niejednokrotnie to liderzy własnych zespołów. Repertuar zarejestrowany na płycie jest różnorodny – to utwory skomponowane zarówno przez Dyakowskiego jak towarzyszących mu instrumentalistów: Staroniewicza, Bukowskiego, Mackiewicza oraz perełka napisana wokalistkę i dedykowana jubilatowi.  Enigmatycznie zatytułowany Mr D. stanowi swoisty hołd złożony saksofoniście – w iście swingowym stylu i z brawurowym popisem scata. Dwa ostatnie utwory to kompozycje powszechnie znane miłośnikom muzyki. Przedostatni, gypsy jazzowy standard How High the Moon skomponowany przez Morgana Lewisa i Nancy Hamilton tutaj z fenomenalnym solo Bukowskiego i Mackiewicza i autorskim wykonaniem wokalistki. Utwór wielokrotnie pojawiał się na płytach Elli Fitzgerald i stał się jednym z jej przebojów. Natomiast ostatni wymyka się regule swingowego grania, bo to przepiękne tango Oblivion Astora Piazzolli, wykonane wokalizą przez Hannę Banaszak przy akompaniamencie Jacka Szwaja. Anglojęzyczne teksty do wszystkich utworów napisanych przez członków zespół to zasługa Joanny Knitter. I choć osobiście jestem zwolenniczką śpiewu po polsku, to do tego swingowego brzmienia partie wokalne w języku Szekspira po prostu pasują.

Ostatnia płyta Przemka Dyakowskiego to pozycja, która powinna dotrzeć do wszystkich fanów dobrego, klasycznego jazzu. To muzyka, która z pewnością znajdzie liczne grono entuzjastów, szczególnie teraz, gdy pewien powrót popularności swingu wieszczy nawet popkultura.

 

 

The Veteran of Polish jazz two years ago celebrated a wonderful anniversary of his 80th birthday along with his friends. The artis performed  then on the scene of Radio Gdańsk studio. He was accompanied by prominent instrumentalists whom he has been cooperating with for many years. The concert was broadcast by Polish Radio, afterwards a video was published by Allegro Records, publishing house.
Take it Easy IV Swing! is an extremely romantic and lyrical album. The inspiration of swing rhythms provides an interesting example that returning to the music of the past could be a good idea, but of course only if we have a band composed of such virtuosos.

Along with Przemek Dyakowski, to whom today’s post is devoted, crème de la crème of Tri-city jazz musicians performed in the mentioned concert: Wojciech Staroniewicz on tenor saxophone, vibraphonist Dominik Bukowski, pianist Artur Jurek, Janusz Mackiewicz on bass, Tomasz Sowiński on percussion instruments and singer Joanna Knitter. The band was accompanied by additional support: Larry Okey Ugwu (percussion), Jacek Szwaj (keyboard), Piotr Nadolski (flugelhorn,trumpet) and Hanna Banaszak – a special guest of this unique event.

Rich instrumentation of this formation is based on a wind section (saxophones, flugelhorn, trumpet) with numerous, open improvisation of vibraphone, accompaniment of keyboard instruments and phenomenal play of wind section – these are foundations of this record. Additionally, the strong, pure vocal of Knitter with original colour of her voice, perfectly harmonizing with the sound of the band.

Przemek Dyakowski is an excellent Polish saxophonist, composer, culture animator, music journalist and propagator of jazz. In his youth he was associated with Kraków – he started his career in the band of Zygmunt Konieczny in the Piwnica pod Baranami cabaret. It was he who discovered the talent of Ewa Demarczyk. At the age of more than twenty years old, he moved from Krakow to Gdynia, where he lives till today. The Ucho Club in Gdynia, well known to all fans of jazz, came into being just thanks to him. What he believes to be his greatest success is the long-term playing with the Swing Old Stars, band of Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz – which he mentions as his undisputed idol and mentor.

Take it Easy IV Swing! Live in Gdańsk  is the fourth record of the band which has existed for over 10 years now. Every day its members perform contemporary music (modern jazz), they are often the band leaders. The repertoire recorded on this CD is various – the songs have been composed both by Dyakowski and the instrumentalists accompanying him: Staroniewicz, Bukowski, Mackiewicz and one gem written by the singer and dedicated to the jubilarian. The enigmatically titled Mr D  constitutes a kind of tribute paid to the saxophonist – in a truly swing style and with a daring show of scat. Two last tracks are compositions commonly known to jazz lovers. Next-to-last, gypsy-jazz standard How High the Moon which was composed by Morgan Lewis and Nancy Hamilton with phenomenal solo of Bukowski and Mackiewicz and original performance of Knitter. The piece has repeatedly appeared on records of Ella Fitzgerald and became one of her blockbusters. On the other hand, the last song ducks out of swing interpretation because it is a beautiful tango Oblivion of Astor Piazzolla performed by Hanna Banaszak to the accompaniment of Jacek Szwaj. In all the pieces there are English lyrics written by Joanna Knitter. Although personally I am a supporter of singing in Polish, in order to achieve a real swing sound vocals in the language of Shakespeare are just a great idea.

The last record of Przemek Dyakowski is an item which should reach all enthusiasts of good, classic jazz. It is music which certainly find huge audience especially now, when some return of popularity of swing is prophesied even by popculture.

Category: Recenzje

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *